Tag Archives: σπουδές

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία»

Standard

 

Ελένη Ξηραδάκη: Μοντέλο ηλιακού συστήματος (photo by Ηλίας Καρασαββίδης)

Το ΠΜΣ «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» λειτουργεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2004. Η ολοκλήρωσή του περιλαμβάνει 4 εξάμηνα σπουδών (2 έτη) και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα σχεδιασμού, αξιολόγησης και διδακτικής αξιοποίησης παιδαγωγικού παιχνιδιού και παιδαγωγικού υλικού με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες που επιβάλει η ευρεία και συνεχώς αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη διάδοση του παιδαγωγικού παιχνιδιού και του παιδαγωγικού υλικού, να στελεχώνει σχετικές θέσεις στην εκπαίδευση, σε επιχειρήσεις και στην έρευνα και να συμβάλει στην αναβάθμιση της διαπαιδαγώγησης των παιδιών της πρώτης παιδικής ηλικίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν κατανοήσει σε βάθος κρίσιμες παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές πτυχές της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν:

  • Να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν αναπτυξιακά κατάλληλο και καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό.
  • Να διατυπώνουν και να επεξεργάζονται ένα ερευνητικό πρόβλημα εφαρμόζοντας δημιουργικά εκπαιδευτικές θεωρίες και ερευνητικές μεθόδους, να συλλέγουν την απαραίτητη πληροφορία για να το αντιμετωπίσουν και να διατυπώνουν συμπεράσματα τα οποία μπορούν να υποστηριχθούν σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο.
  • Να αναπτύσσουν ευέλικτα μαθησιακά περιβάλλοντα, βασισμένα στην έρευνα, να τροποποιούν και να προσαρμόζουν τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα ώστε να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες παιδιών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση και με διαφορετικές ικανότητες.

Σε ποιους απευθύνεται;
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά του ΠΜΣ.

Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων
Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να απασχοληθούν σε ιδρύματα και φορείς αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να μπορούν να απασχοληθούν:

  • Σε εκδοτικούς οίκους που ειδικεύονται στην έκδοση βιβλίων και εγχειριδίων για παιδιά,
  • Σε εταιρίες παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, παιχνιδιού και εκπαιδευτικού λογισμικού
  • Σε επαγγελματικά περιβάλλοντα και οργανισμούς με εκπαιδευτικό προσανατολισμό (π.χ. μουσεία, παιδικές & νεανικές βιβλιοθήκες, υπηρεσίες και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, κ.λπ.).
  • Σε ερευνητικούς φορείς που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και με την ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού.

Προϋποθέσεις φοίτησης
Η ολοκλήρωση του ΠΜΣ προϋποθέτει την υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε 8 συνολικά μαθήματα (6 υποχρεωτικά και 2 έμφασης), καθώς και την παρακολούθηση 2 κύκλων σεμιναρίων. Επιπλέον, για την απόκτηση του τίτλου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εκπονούν Διπλωματική Εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές στο ΠΜΣ «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» http://www.ece.uth.gr/main/el/node/787

Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές

Standard

Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, έρευνα και μαθήματα γλώσσας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Τουρκίας

Το ίδρυμα κρατικών υποτροφιών της Τουρκίας ανακοίνωσε υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, έρευνα και μαθήματα γλώσσας, έτους 2013.

Η υποτροφία περιλαμβάνει απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, δωρεάν ιατρική ασφάλιση, δωρεάν διαμονή σε Εστίες, μηνιαίο επίδομα διαβίωσης ύψους ανάλογου του επιπέδου σπουδών και έξοδα μετακίνησης στην αρχή και το τέλος του προγράμματος σπουδών.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τόσο κρατικά όσο και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν την Τουρκική γλώσσα, ακόμη και για τα προγράμματα σπουδών που πραγματοποιούνται σε άλλη γλώσσα. Για όσους δεν γνωρίζουν ήδη την Τουρκική γλώσσα, προβλέπονται προγράμματα γλωσσικής προετοιμασίας, τα τέλη των οποίων επίσης καλύπτονται από την υποτροφία.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών θα γίνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2013 ενώ η έναρξη υποβολής αιτήσεων υποτροφίας για προτπυχιακές σπουδές έχει προγραμματιστεί για το Μάιο.

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://adf.ly/Llwzz

 

Η εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14

Standard

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση εισδοχής μαζί με το βαθμό πρόσβασης τους με συστημένο ταχυδρομείο από την 1η Ιουλίου 2013 μέχρι τις 19 Ιουλίου 2013 (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 19 Ιουλίου 2013) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος, αναγράφοντας στο φάκελο την ένδειξη «Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2013».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την αίτηση εισδοχής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου http://www.ucy.ac.cy/fmweb ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου http://www.cut.ac.cy/studies. Μπορούν επίσης να τις εξασφαλίσουν από το Σπίτι της Κύπρου, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα (Ξενοφώντος 2Α, ΤΚ 105 57 Σύνταγμα, τηλ. 210 373 4934/914/913) και από το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη (Λεωφ. Νίκης 37, ΤΚ 54013, τηλ. 231 026 0611/0697).

Παγκόσμιες πηγές δεδομένων

Standard

Η επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες που αναφέρονται στις επόμενες σελίδες είναι επίσης ένα καλό ξεκίνημα για τις προσωπικές σας σπουδαστικές αναζητήσεις για συγκεκριμένες χώρες ανά τον κόσμο.

ΑυστραλίαDepartment of Education, Science & Training (Υπουργείο Παιδείας, επιστήμες και εκπαίδευση) http://www.dest.gov.au

– Government Education Portal (Κυβερνητική Πύλη Σπουδών) http://www.education.gov.au

– Australian Education International (Αυστραλιανή υπηρεσία διεθνών σπουδών) http://www.aei.dest.gov.au/AEI

Βραζιλία – MEC Ministry of Education Portal (πύλη υπουργείου παιδείας) http://portal.mec.gov.br/

Καναδάς – Statistics Canada (Καναδική στατιστική υπηρεσία) http://www.statcan.ca

– Canadian Education Statistics Council (Καναδικό Συμβούλιο Στατιστικής Σπουδών) http://www.cesc.ca

– The University Presidents’ Council of British Columbia (το Συμβούλιο Πανεπιστημιακής Ηγεσίας της Βρετανικής Κολούμπια ) http://www.tupc.bc.ca

Κίνα – National Bureau of Statistics of China (Εθνική Κινεζική Στατιστική Υπηρεσία) http://www.stats.gov.cn/english/index.htm

– Ministry of Education of the People’s Republic of China (Υπουργείο Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας) http://www.moe.edu.cn/english/index.htm

Φιλανδία – Statistics Finland – Finland in Figures (Φιλανδική Στατιστική – η Φιλανδία σε Αριθμούς) http://www.stat.fi/tup/suoluk/index_en.htm

– KOTA – statistical data on universities and fields of education (KOTA-στατιστικά δεδομένα πανεπιστημίων και πεδίων σπουδών) http://kotaplus.csc.fi:7777/online/Etusivu.do?lng=en

Γαλλία – ministry of education (Υπουργείο Παιδείας) http://www.education.gouv.fr

– INSEE – National Institute for Statistics and Economic Studies (Εθνικό Ινστιτούτο για τις Στατιστικές και Οικονομικές Σπουδές) http://www.insee.fr

– The French Official Statistics Portal (Επίσημη Γαλλική Πύλη Στατιστικής) http://www.statistique-publique.fr

Γερμανία – Federal Statistical Office Germany (Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία) http://www.destatis.de

-Bayerisches Landesamt fur Statisik und Datenverarbeitung http://www.statistik.bayern.de

Ελλάδα – National Statistical Service of Greece (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας) http://www.statistics.gr

– Ministry of National Education and Religious Affairs (υπουργείο εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων) http://www.ypepth.gr

Χόνγκ Κόνγκ – Census and Statistics Department (Απογραφική και Στατιστική Υπηρεσία) http://www.censtatd.gov.hk

– Education Bureau (Γραφείο Μορφωτικών Υποθέσεων) http://www.edb.gov.hk

Ινδίες – Department of Secondary and Higher Education (Υπουργείο Δευτεροβάθμιας και Ανώτερης Εκπαίδευσης) http://www.education.nic.in – Government of India – Ministry of Statistics and Programme Implementation (Κράτος Ινδιών – Υπουργείο Στατιστικής και Προγραμματικών Εφαρμογών) http://www.mospi.nic.in

Ιρλανδία – Central Statistics Office (Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία) http://www.cso.ie

– Higher Education Authority (Υπηρεσία Ανώτερης Εκπαίδευσης) http://www.hea.ie

– Department of Education and Science (Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών) http://www.education.ie

Ισραήλ – Central Bureau of Statistics (Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία) http://www.cbs.gov.il/engindex.htm

Ιταλία – Italian National Institute of Statistics (Εθνικό Ιταλικό Ινστιτούτο Στατιστικής) http://www.istat.it/english

– Ministero dell’ Universita e della Ricerca (Υπουργείο Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας) http://statistica.miur.it/

Ιαπωνία – Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs (Στατιστική Υπηρεσία Υπουργείου Εσωτερικών) http://www.stat.go.jp/english – Ministry of Education (Υπουργείο Παιδείας) http://www.mext.go.jp/english/

Κορέα – KNSO – Korea National Statistical Office (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Κορέας) http://www.nso.go.kr

Μαλαισία – Department of Statistics Malaysia (Υπουργείο Στατιστικής Μαλαισίας) http://www.statistics.gov.my

Μεξικό – INEGI – Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica (Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής Γεωγραφίας και Πληροφοριών) http://www.inegi.gob.mx

Ολλανδία – CBS – Central Bureau of Statistics – Statistics Netherlands (Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία– Στατιστική Ολλανδίας) http://www.cbs.nl/en-GB

Νορβηγία – Statistics Norway (Στατιστική Νορβηγίας) http://www.ssb.no/www-open/english/

Ρωσία – Federal State Statistics Service (Ομοσπονδιακή Κρατική Στατιστική Υπηρεσία) http://www.gks.ru

Σιγκαπούρη – Statistics Singapore (Στατιστική Σιγκαπούρης) http://www.singstat.gov.sg

Νότιος Αφρική – Statistics South Africa (Στατιστική Νότιας Αφρικής) http://www.statssa.gov.za

Νότιος Κορέα – Ministry of Education & Human Resources Development (Υπουργείο Παιδείας και ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) http://english.moe.go.kr/

Ισπανία – Instituto Nacional de Estadistica(Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής) http://www.ine.es/en/welcome_en

Σουηδία – Swedish National Agency for Higher Education (Εθνική Σουηδική Υπηρεσία Ανωτέρων Σπουδών) http://www.hsv.se – Statistics Sweden (Σουηδική Στατιστική) http://www.scb.se

Ελβετία – CRUS – Rectors’ Conference of the Swiss Universities (Πρυτανικό Συμβούλιο των Ελβετικών Πανεπιστημίων) http://www.crus.ch – Swiss Federal Statistical Office (Ελβετική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία) http://www.bfs.admin.ch

Τουρκία – Ministry of National Education (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας) http://www.meb.gov.tr

Ταϊλάνδη – Ministry of Education (Υπουργείο Παιδείας) http://www.moe.go.th

– Commission on Higher Education (Επιτροπή Ανωτέρων Σπουδών) http://www.inter.mua.go.th

Ταιβάν – Ministry of Education (Υπουργείο Παιδείας) (http://english.moe.gov.tw/

ΗΠΑ – National Center for Education Statistics (Εθνικό Κέντρο Στατιστικής Σπουδών) http://www.nces.ed.gov

– Common Data Set (CDS) (Φύλαξη Δημοσίων Δεδομένων) http://cds.berkeley.edu

Ηνωμένο Βασίλειο – Higher Education Statistics Agency (Στατιστική Υπηρεσία Ανωτέρων Σπουδών) www.hesa.co.uk

Τάσεις στην εκπαίδευση παγκοσμίως

Standard

«Που» και «γιατί» αποφασίζουν να κάνουν οι Έλληνες φοιτητές το μεταπτυχιακό τους.

Η έρευνα μεταπτυχιακών σπουδών της QS (QS Graduate Applicant Research), μία έρευνα με δείγμα 4,000 υποψηφίων για μεταπτυχιακό τίτλο στο εξωτερικό έδειξε 45 πιθανούς προορισμούς: Παρά το γεγονός ότι μερικές χώρες ήταν κυρίαρχες στα αποτελέσματα, η διαφορετικότητα των προορισμών ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα, από τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ισπανίας ή της Αργεντινής μέχρι την Ταϊλάνδη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

1,467 Έλληνες σπουδάζουν αυτή τη στιγμή στην Αμερική (2008) και έτσι τα πορίσματα της έρευνας QS Graduate Applicant Research παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 86% των Ελλήνων υποψηφίων έδειξε την Μεγάλη Βρετανία ως πρώτο προορισμό, όταν το ποσοστό σε παγκόσμια κλίμακα ήταν 58%. Οι ΗΠΑ ήταν ο δεύτερος προορισμός για τους Έλληνες (57%, ενώ το ποσοστό όλου του δείγματος έφτανε στο 76%) και τρίτη η Ιταλία (31% με 18% να είναι το συνολικό ποσοστό της έρευνας που επέλεξε Ιταλία).

Σε παγκόσμια κλίμακα, χώρες όπως ο Καναδάς (37%), η Αυστραλία (37%), η Γαλλία (23%), η Γερμανία (21%), η Σιγκαπούρη (19%) η Ισπανία (19%) είναι πολύ δημοφιλείς προορισμοί, αλλά φαίνεται ότι οι Έλληνες υποψήφιοι δεν δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως, η Ολλανδία (26%), η Ισπανία (24%) η Γαλλία (19%) φάνηκαν να ενδιαφέρουν τους Έλληνες πολύ περισσότερο.

Η έρευνα της QS βοηθά στο να αναλύσει κανείς γιατί κάποιες χώρες είναι στις πρώτες θέσεις προτίμησης των Ελλήνων υποψηφίων: Το πιο σημαντικό ίσως ζήτημα για τους Έλληνες είναι αυτό της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών. 67% του δείγματος θεωρεί ότι είναι το σημαντικότερο στοιχείο επιλογής (συγκριτικά με το 73% για τις άλλες εθνικότητες), μαζί με την αναγνώριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (ελεύθερη διακίνηση και επαγγελματική αναγνώριση).

Η κουλτούρα και ο τρόπος ζωής που προσφέρει η «χώρα – προορισμός» είναι σε πολλές περιπτώσεις ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν την επιλογή των υποψηφίων για σπουδές. Η έρευνα της QS όμως έδειξε ότι αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό στους Έλληνες υποψηφίους (τουλάχιστον όχι όσο σε άλλες εθνικότητες). Μόνο 36% των Ελλήνων το θεωρούν σημαντικό σε σχέση με το 59% του συνόλου.

Πιο μεγάλη σημασία για τους Έλληνες που αποφασίζουν να κάνουν Masters ή PhD είναι το αν θα μπορέσουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους να εργαστούν στην χώρα αυτή. 55% των Ελλήνων το θεωρούν σημαντικό, μετά από το θέμα της αναγνώρισης (συγκριτικά με το 40% του συνόλου του δείγματος).

Ίσως το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας είναι το γεγονός ότι για τους Έλληνες υποψηφίους δεν ήταν μόνο σημαντικό μόνο το ακαδημαϊκό επίπεδο ενός πανεπιστημίου για να επιλέξει κανείς, κάτι που παραδοσιακά θα περίμενε κανείς από τα αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας, αλλά και το κοινωνικοπολιτικό περίβλημα ενός ακαδημαϊκού οργανισμού.

Τέλος, 44.2% των Ελλήνων φοιτητών που κάνουν μεταπτυχιακό έχουν προϋπηρεσία 2 – 3 χρόνων.

* Tα στοιχεία προέρχονται από το άρθρο – παρουσίαση (σχετικής έρευνας της QS)  του συνεργάτη της StudySmart Tim Rogers πρώην υπεύθυνου εισαγωγής του London School of Economics (LSE) και τώρα κορυφαίο στέλεχος της QS LtD της Μεγάλης Βρετανίας. Το άρθρο είχε δημοσιευτεί και στην προηγούμενη 5η έκδοση του οδηγού σπουδών.Image

Υποτροφίες από τη Google

Standard

Η Google προσφέρει θερινό πρόγραμμα υποτροφιών για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με ειδίκευση στη δημοσιογραφία και τα Διαδικτυακά Μέσα (Google Journalism Fellowships).

Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση:

http://www.google.com/get/journalismfellowship/index.html