Tag Archives: αυτισμός

Aside

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
« Η ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο θέμα της ειδικής αγωγής: Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος. Η περίπτωση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης »

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Mια από τις πιο μεγάλες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς ακόμη και για τους πιο έμπειρους είναι η εκπαίδευση μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Η επικρατούσα τάση της Ειδικής Αγωγής στον διεθνή χώρο είναι σήμερα η σχολική ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με Αυτισμό (ASD).
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή επιβάλλει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών αφού θα πρέπει να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν με ευχέρεια υπολογιστές, διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα λογισμικού, τηλεδιάσκεψη, e- learning, κ.α τόσο για την εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό, όσο και για την δική τους συνεχή επιμόρφωση και ανατροφοδότηση. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην ανάδειξη νέων αναγκών επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται ο πλέον κατάλληλος τρόπος συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που εργάζονται με παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές αφού ο συγκεκριμένος τομέας της ειδικής αγωγής χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα και την πληθώρα των στρατηγικών εκπαίδευσης. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα (κυρίως του εξωτερικού) που έχουν κεντρικό ρόλο στην παροχή εκπαίδευσης δεν μπορούσαν να μείνουν αμέτοχα στο υπό διαμόρφωση περιβάλλον και ξεκίνησαν να σχεδιάζουν και να διαθέτουν προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση στην ειδική αγωγή και ειδικά στον Αυτισμό, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να μελετηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα μετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή. Καταγράφηκαν τόσο οι προσδοκίες και οι προτιμήσεις τους από τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή, όσο και η στάση τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Τέλος, μελετήθηκε εκτενέστερα η διέξοδος που προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο θέμα της διαρκούς και άμεσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που εργάζονται με άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές.
Με βάση τα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μάθησης ενηλίκων, προτείνεται ένα εναλλακτικό μοντέλο κατάρτισης παιδαγωγών το οποίο στηρίζεται στην συστηματική υποστήριξη τους διαμέσου ενός διαχρονικού σχεδίου. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την στοχευμένη επιμόρφωση που ανταποκρίνεται στις διαπιστωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών που εργάζονται και με μαθητές που εμφανίζουν αυτιστικές διαταραχές. Επιπλέον τονίζεται η σημασία της στροφής της επιμόρφωσης στην ίδια την σχολική μονάδα και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με την συμβολή των νέων τεχνολογιών. Το συγκεκριμένο σχέδιο δίνει έμφαση στην σύνδεση της διαρκούς επιμόρφωσης με την βασική κατάρτιση μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Όλες οι απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν υλοποιούνται μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εφαρμόζοντας οποιαδήποτε μορφή της μονομερώς ή συνδυαστικά.

Λέξεις-κλειδιά: Ειδική Αγωγή, Αυτισμός, Ηλεκτρονική μάθηση, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εναλλακτικά προγράμματα, νέες τεχνολογίες.

ABSTRACT
One of the most structural changes that are being conduced during the last years in the educational field is the integration of Special Education with the public school. The trend of special education in the international arena is now the school integration of students with disabilities including students with autism (ASD). The introduction of new technologies in special education requires teacher training because they have to be able to easily use computers, interactive educational software programs, video conferencing, e-learning, etc. for the education of persons with autism and for their continuous training and feedback. This has resulted in the emergence of new training needs for teachers.
Distance education is considered the most appropriate way of continuing education and training for teachers working with children with pervasive developmental disorder as this specific field of special education is characterized by the complexity and variety of education strategies. The universities (mostly foreign) which have a central role in providing education could not remain uninvolved in shaping the environment and began to plan and hold training programs distance in special education and autism in particular, at both undergraduate and graduate level.
In this study was to examine the opinions of primary school teachers participating in training programs in special education. Recorded both expectations and preferences, their educational training programs in special education and their attitude towards new technologies. Finally, we studied more extensively outlet offering distance education in the subject of constant and direct training of teachers working with people with developmental disabilities.
Based on the findings of this study and taking into account the principles of distance education and adult learning, proposed an alternative model of training teachers, which is based on the systematic support through a timeless design. This plan includes training targeted to meet the identified needs of teachers working with students who have autistic disorders. Further accentuated the importance of the shift of training in the same school and during teaching with the contribution of new technologies. This project focuses on online continuing education in basic training through multidisciplinary collaboration of teachers both nationally and internationally. All of the above requirements are implemented through distance education by applying any form of unilaterally or in combination.

Keywords: Special Education, Autism, e-learning, open and distance education, teacher training, alternative programs, new technologies.

Ευχαριστίες
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τους επιβλέποντες Συμβούλους-Καθηγητές, τον κ. Χαράλαμπο Μουζάκη και τον κ.Παναγιώτη Αναστασιάδη , για την πολύτιμη καθοδήγηση και εποικοδομητική κριτική τους σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας. Απέδειξαν τη σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει ο εκπαιδευτής στην ενθάρρυνση και υποστήριξη ενός ενήλικα εκπαιδευόμενου. Επίσης μου προσέφεραν πολύτιμες συμβουλές τόσο για τη θεωρητική θεμελίωση αυτής της εργασίας, όσο και στην προσπάθεια οργάνωσης της έρευνας και σύνταξης του ερωτηματολογίου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους από τα Διδασκαλεία όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα για τη βοήθεια τους στη συμπλήρωση και συγκέντρωση των ερωτηματολογίων.

Βρέντζου Σταματίνα

 

Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού

Standard

Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς & Ικανότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης

6 Απριλίου 2013 | ΑΘΗΝΑ

Α. Θεματολογία Σεμιναρίου

Η εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς προσφέρει το τεχνολογικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη ικανοτήτων που οδηγούν στον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου με αυτισμό – αναπτυξιακές διαταραχές και στην κατάκτηση μιας όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητης διαβίωσης.
Η υποστήριξη θετικής συμπεριφοράς προσφέρει το λειτουργικό πλαίσιο για την ένταξη της συμπεριφοροαναλυτικής τεχνολογίας στο πρόγραμμα σπουδών. Η υποστήριξη της θετικής συμπεριφοράς είναι διακριτός κλάδος της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς (Carr, 1997), ο οποίος δίνει προτεραιότητα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του ατόμου αλλά και όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή και θεωρούνται εν δυνάμει παράγοντες αλλαγής (Carr et al, 1992•2002). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό βασίζεται στις εμπειρικές ενδείξεις, στην αρχή της ομαλοποίησης και τις προσωποκεντρικές αξίες των εμπλεκόμενων οι οποίος αντιμετωπίζονται όχι ως τεχνίτες εκτελεστές αποφάσεων άλλων, αλλά ως αυτόνομοι επαγγελματίες, ικανοί δηλαδή για τη λήψη αφηρημένων αποφάσεων (Carr, 1997).
Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η συνεργατικότητα, η συμμετοχικότητα και ο προσωποκεντρικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός που αποτελεί ένα υποστηρικτικό συνοδευτικό μέσο εμπλουτισμού του ατομικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Wehmeyer et al, 2003), το οποίο μεταφέρει το κέντρο βάρους από το σύστημα παροχής ανθρωπίνων υπηρεσιών στο άτομο διερευνώντας τις προτιμήσεις, τις δυνατότητες τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Έτσι αντί να προσαρμόζεται το άτομο στο σύστημα, προσαρμόζεται το σύστημα στο άτομο. Στην ουσία αποτελεί μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή στατική συστημικοκεντρική προσέγγιση στην ειδική αγωγή που απλά τοποθετεί τον μαθητή σε μια από τις προϋπάρχουσες δομές (Mount, 1992), οι οποίες συχνά προσφέρουν προγράμματα σπουδών, τα οποία όντας ανελαστικά και μη προσαρμοσμένα στις ανάγκες του μαθητή δεν οδηγούν στην ανάπτυξη των λειτουργικών ικανοτήτων του στο πραγματικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με τον συστημικοκεντρικό σχεδιασμό που αναλώνεται στην ανάπτυξη σχεδίων και προγραμμάτων στη βάση των αδυναμιών και των μειονεκτημάτων του ατόμου, ο προσωποκεντρικός σχεδιασμός εστιάζεται στην καταγραφή των δυνατοτήτων, των προτιμήσεων, των ενδιαφερόντων και των επιθυμιών του (Falvey et al, 1994) δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό πλαίσιο δράσης για την παροχή πρόσβασης σε μια ποιότητα ζωής χωρίς υποτίμηση και αποκλεισμό από την κοινότητα.
Από όλα τα μοντέλα προσωποκεντρικού σχεδιασμού η υποστήριξη θετικής συμπεριφοράς θεωρείται και είναι το πιο έγκυρο, αφού στηρίζεται στην τεχνολογία της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς προσφέροντας έτσι ένα τεχνολογικό υπόστρωμα, ασπίδα στον λαϊκισμό που μαστίζει το πεδίο της πράξης (Osborne, 2005).
Στόχος του σεμιναρίου είναι η τεχνική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων στην τεχνολογία της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς για την διδασκαλία ικανοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης στο πλαίσιο του προσωποκεντρικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της υποστήριξης θετικής συμπεριφοράς.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο ή υποψήφιο εργαζόμενο του συστήματος παροχής ανθρωπίνων υπηρεσιών (σε λογοθεραπευτές, σε εκπαιδευτικούς, σε παιδαγωγούς, σε ψυχολόγους, σε επαγγελματίες υγείας-ειδικής αγωγής) και σε γονείς ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές.

Β. Περιεχόμενα Επιμόρφωσης
Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: 10.30 – 12.30
1. Από την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς στην Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς
• Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς
• Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς
• Εκπαιδευτικός Προγραμματισμός

2. Προσωποκεντρικός σχεδιασμός
• Μοντέλα προσωποκεντρικού σχεδιασμού
• Συμμετοχική έρευνα δράσης
• Καταγραφή ενισχυτών
• Ανάλυση απόστασης
• Καταγραφή στόχων

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: 13.00 – 15.00
3. Εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς και ανάπτυξη ικανοτήτων
• Ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης
• Κοινωνικές ικανότητες
• Επικοινωνιακές ικανότητες
• Ικανότητες αναψυχής και συμμετοχής στην κοινότητα
• Ικανότητες προεπαγγελματικής εκπαίδευσης

4. Παραδείγματα Εφαρμογής

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΛΗΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 15.00 – 15.30

ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Γ. Ομιλητής

Κωνσταντίνος Μ. Ντίνας PhD
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας και του Πανεπιστημίου της Ουαλίας (Δίπλωμα Ανωτάτων Σπουδών στην Εκπαίδευση στις Σοβαρές Μαθησιακές Δυσκολίες, Master στην Διαχείριση της Ειδικής Αγωγής, Διδακτορικό της Φιλοσοφίας στην αυτοτραυματική συμπεριφορά).
Προσφέρει τις υπηρεσίες του ως διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείου Γιάννουλης, και στο New York College όπου επιβλέπει διατριβές επιπέδου MPhil του Πανεπιστημίου του Bolton.
Από το 2001 έως το 2012 διετέλεσε εντεταλμένος διδασκαλίας στο Διδασκαλείο Δ. Γληνός του Α.Π.Θ., όπου δίδαξε τη θεματική της υποστήριξης της θετικής συμπεριφοράς, ενώ από το 2007 έως το 2012, επιστημονικός συνεργάτης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Π.Θ., όπου δίδαξε τις θεματική της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς στον αυτισμό και την θεματική της ανάπτυξης ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνομης διαβίωσης).
Το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην έρευνα των αναγκών του πεδίου της πράξης για την ανάπτυξη εμφανών προγραμμάτων επιμόρφωσης και την παροχή της κατάλληλης διαχειριστικής και κοινωνικής υποστήριξης. Τύχη αγαθή, η σύνθεση της πρακτικής και της ερευνητικής ενασχόλησης του επιτρέπει να διερευνά στην πράξη την βιωσιμότητα προτεινόμενων θεωρητικών λύσεων σε θέματα όπως η αντίσταση στην αλλαγή και η επαγγελματική εξουθένωση.
Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτες διεθνείς επιθεωρήσεις ενώ έχει κάνει παρουσιάσεις σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Η.Π.Α.
Μέλος της Ένωσης Υποστήριξης της Θετικής Συμπεριφοράς

Γραμματεία σεμιναρίου – Εγγραφές

Για δηλώσεις συμμετοχής, αναλυτικές πληροφορίες και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της ημερίδας καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων συμμετοχών είναι συγκεκριμένος.

Τel.: 2310 230545 Fax: 2310 230415 Mailto: info@e-employ.gr
(Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 19:00 καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευή)
ή επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο :

http://adf.ly/LX3Qb για το αναλυτικό πρόγραμμα