Author Archives: Βρέντζου Τίνα

About Βρέντζου Τίνα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός - Μaster στην Εκπαίδευση Δημιουργός της σελίδας www.ma8eno.gr
Aside

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
« Η ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο θέμα της ειδικής αγωγής: Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος. Η περίπτωση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης »

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Mια από τις πιο μεγάλες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς ακόμη και για τους πιο έμπειρους είναι η εκπαίδευση μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Η επικρατούσα τάση της Ειδικής Αγωγής στον διεθνή χώρο είναι σήμερα η σχολική ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με Αυτισμό (ASD).
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή επιβάλλει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών αφού θα πρέπει να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν με ευχέρεια υπολογιστές, διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα λογισμικού, τηλεδιάσκεψη, e- learning, κ.α τόσο για την εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό, όσο και για την δική τους συνεχή επιμόρφωση και ανατροφοδότηση. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην ανάδειξη νέων αναγκών επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται ο πλέον κατάλληλος τρόπος συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που εργάζονται με παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές αφού ο συγκεκριμένος τομέας της ειδικής αγωγής χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα και την πληθώρα των στρατηγικών εκπαίδευσης. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα (κυρίως του εξωτερικού) που έχουν κεντρικό ρόλο στην παροχή εκπαίδευσης δεν μπορούσαν να μείνουν αμέτοχα στο υπό διαμόρφωση περιβάλλον και ξεκίνησαν να σχεδιάζουν και να διαθέτουν προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση στην ειδική αγωγή και ειδικά στον Αυτισμό, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να μελετηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα μετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή. Καταγράφηκαν τόσο οι προσδοκίες και οι προτιμήσεις τους από τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή, όσο και η στάση τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Τέλος, μελετήθηκε εκτενέστερα η διέξοδος που προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο θέμα της διαρκούς και άμεσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που εργάζονται με άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές.
Με βάση τα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μάθησης ενηλίκων, προτείνεται ένα εναλλακτικό μοντέλο κατάρτισης παιδαγωγών το οποίο στηρίζεται στην συστηματική υποστήριξη τους διαμέσου ενός διαχρονικού σχεδίου. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την στοχευμένη επιμόρφωση που ανταποκρίνεται στις διαπιστωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών που εργάζονται και με μαθητές που εμφανίζουν αυτιστικές διαταραχές. Επιπλέον τονίζεται η σημασία της στροφής της επιμόρφωσης στην ίδια την σχολική μονάδα και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με την συμβολή των νέων τεχνολογιών. Το συγκεκριμένο σχέδιο δίνει έμφαση στην σύνδεση της διαρκούς επιμόρφωσης με την βασική κατάρτιση μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Όλες οι απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν υλοποιούνται μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εφαρμόζοντας οποιαδήποτε μορφή της μονομερώς ή συνδυαστικά.

Λέξεις-κλειδιά: Ειδική Αγωγή, Αυτισμός, Ηλεκτρονική μάθηση, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εναλλακτικά προγράμματα, νέες τεχνολογίες.

ABSTRACT
One of the most structural changes that are being conduced during the last years in the educational field is the integration of Special Education with the public school. The trend of special education in the international arena is now the school integration of students with disabilities including students with autism (ASD). The introduction of new technologies in special education requires teacher training because they have to be able to easily use computers, interactive educational software programs, video conferencing, e-learning, etc. for the education of persons with autism and for their continuous training and feedback. This has resulted in the emergence of new training needs for teachers.
Distance education is considered the most appropriate way of continuing education and training for teachers working with children with pervasive developmental disorder as this specific field of special education is characterized by the complexity and variety of education strategies. The universities (mostly foreign) which have a central role in providing education could not remain uninvolved in shaping the environment and began to plan and hold training programs distance in special education and autism in particular, at both undergraduate and graduate level.
In this study was to examine the opinions of primary school teachers participating in training programs in special education. Recorded both expectations and preferences, their educational training programs in special education and their attitude towards new technologies. Finally, we studied more extensively outlet offering distance education in the subject of constant and direct training of teachers working with people with developmental disabilities.
Based on the findings of this study and taking into account the principles of distance education and adult learning, proposed an alternative model of training teachers, which is based on the systematic support through a timeless design. This plan includes training targeted to meet the identified needs of teachers working with students who have autistic disorders. Further accentuated the importance of the shift of training in the same school and during teaching with the contribution of new technologies. This project focuses on online continuing education in basic training through multidisciplinary collaboration of teachers both nationally and internationally. All of the above requirements are implemented through distance education by applying any form of unilaterally or in combination.

Keywords: Special Education, Autism, e-learning, open and distance education, teacher training, alternative programs, new technologies.

Ευχαριστίες
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τους επιβλέποντες Συμβούλους-Καθηγητές, τον κ. Χαράλαμπο Μουζάκη και τον κ.Παναγιώτη Αναστασιάδη , για την πολύτιμη καθοδήγηση και εποικοδομητική κριτική τους σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας. Απέδειξαν τη σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει ο εκπαιδευτής στην ενθάρρυνση και υποστήριξη ενός ενήλικα εκπαιδευόμενου. Επίσης μου προσέφεραν πολύτιμες συμβουλές τόσο για τη θεωρητική θεμελίωση αυτής της εργασίας, όσο και στην προσπάθεια οργάνωσης της έρευνας και σύνταξης του ερωτηματολογίου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους από τα Διδασκαλεία όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα για τη βοήθεια τους στη συμπλήρωση και συγκέντρωση των ερωτηματολογίων.

Βρέντζου Σταματίνα

 

Standard

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Το Εργαστήριο Λογοθεραπείας – Συμβουλευτικής του Τομέα Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολο-γίας του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη διοργάνωση των Επιμορφωτικών Συνεδρίων στα Καμένα Βούρλα και στο Καρπενήσι, συνεχίζει διοργανώνοντας:
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΙΙ) »
Καμένα Βούρλα Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή
25/26/27/28 Ιουλίου 2013

Περισσότερα

http://www.aie.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1655:-a-&catid=125:2010-10-25-13-28-19&Itemid=478

Μουσική κατασκήνωση για τη νεολαία (Τσεχία, 18 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 2013)

Standard

Μουσική κατασκήνωση για τη νεολαία
Τσεχία, 18 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 2013

Από τις 18 Ιουλίου έως και τις 3 Αυγούστου 2013 πρόκειται να διοργανωθεί στο Horni Jeleni Τσεχίας «Μουσική κατασκήνωση για τη νεολαία» (Music camp for youth). Πάνω από 200 μαθητές/φοιτητές ηλικίας 8-19 ετών πρόκειται να συμμετάσχουν στο εν λόγω γεγονός που προωθεί την ιδέα της διεθνούς κατανόησης μέσα από την παγκόσμια γλώσσα της μουσικής. Η προθεσμία συμμετοχών λήγει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.chtm.cz

Ελεύθερη είσοδος στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους

Standard

Η 18η Απριλίου κάθε χρόνου έχει ορισθεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), ως Παγκόσμια Ημέρα των Μνημείων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι σε θέματα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως θέμα του φετινού εορτασμού έχει επιλεγεί «Η πολιτιστική κληρονομιά της εκπαίδευσης».

Όπως κάθε χρόνο και φέτος στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μνημείων, η είσοδος  στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους σε όλη τη χώρα αύριο Πέμπτη 18 Απριλίου, θα είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του εορτασμού, σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 και ώρα 19.00, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσικό Σχολείο Ιλίου παρουσιάζουν το συμφωνικό έργο Άξιον Εστί του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη,στη μεγάλη Αίθουσα του Βωμού.
Η παρουσίαση του Άξιον Εστί, του έργου που αποτελεί την εθνική μας «τοιχογραφία», γίνεται για πρώτη φορά από μαθητές, χάρη στην ευγενή παραχώρηση των δικαιωμάτων από το συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μουσική εκδήλωση στην ιστορία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Εκατόν εξήντα επτά μαθητές και μαθήτριες θα ερμηνεύσουν το Λαϊκό Ορατόριο για Συμφωνική Ορχήστρα, Χορωδία, Λαϊκή Ορχήστρα, Βαρύτονο, Λαϊκό Τραγουδιστή και Αφηγητή, με μαέστρο τον καθηγητή τους Γιάννη Πανταζάτο.

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Το Επιγραφικό Μουσείο την Πέμπτη 18 Απριλίου στις 11.00 π.μ και στις 12.00 π.μ θα πραγματοποιήσει παρουσίαση των μνημείων της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας.

ΣΤ ΕΠΚΑ
Την Πέμπτη 18 Απριλίου και ώρα 20.00 θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, ομιλία με θέμα «Το έργο της αποκατάστασης του Παρθενώνα» από τον κ. Πέτρο Κουφόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

5η  ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Η 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων συμμετέχει στον εορτασμό με εικαστικό δρώμενο στον Αρχαιολογικό Χώρο του Μυστρά.

Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Στον προθάλαμο του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών θα προβληθεί στο 18 Απριλίου και στις 21 Απριλίου, το ντοκυμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη «Αναβίωση του αρχαίου δράματος. Δελφικές εορτές 1927». Ωρες προβολής 11.00 και 13.00

19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Την Πέμπτη 18 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν περιηγήσεις και ξεναγήσεις στο Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων και στην έκθεση κεραμεικής με τίτλο «Από τα λυχνάρια στους μαστραπάδες, στο Οθωμανικό Τέμενος.

ΛΑ ΕΠΚΑ
Την Πέμπτη 18 Απριλίου από τις 8.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ θα είναι ελεύθερη η είσοδος για το κοινό στον αρχαιολογικό χώρο των Αβδήρων και στο Μακεδονικό Τάφο της Σταυρούπολης.
 
ΙΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Εκπαιδευτικές περιηγήσεις μαθητών στους αρχαιολογικούς χώρους Σέσκλου, Διμηνίου και Παλιών Βόλου, από τους αρμόδιους αρχαιολόγους των χώρων.

ΛΗ ΕΠΚΑ
Την Κυριακή 21 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας

ΛΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Την Πέμπτη 18 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους της Πρέβεζας και της Άρτας.

ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Γνωριμία των μαθητών με τα παλιά σχολικά κτίρια της Θεσπρωτίας.

ΧΑΝΙΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ
Η ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων προσκαλούν το κοινό την Πέμπτη 18 Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων – σε περιηγήσεις-ξεναγήσεις σε επιλεγμένα μνημεία, σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

ΧΑΝΙΑ
1.  Ξενάγηση στην αρχαία Απτέρα στις 11 π.μ., από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου.
2. Ξενάγηση στην αρχαία Φαλάσαρνα στις 11 π.μ., από  την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου.
3. Ξενάγηση στη μινωική Κυδωνία στο λόφο Καστέλι στην Παλιά Πόλη των Χανίων στις 17.30, από τη πλατεία του Συντριβανίου.
4. Ξενάγηση στη Βυζαντινή οχύρωση του λόφου Καστελίου και περιήγηση στο δυτικό τμήμα της παλιάς πόλης Χανίων με τελικό προορισμό το Φρούριο Φιρκά, στις 18.30 από τη συμβολή των οδών Δασκαλογιάννη και Κανεβάρω.
5. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και από τις 9.00 έως τις 14.00, θα είναι ανοικτά ο ναός του Αγ. Ρόκκου και το παρεκκλήσι Renier στην Παλιά Πόλη των Χανίων, ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου (Ροτόντα) στην Επισκοπή Κισάμου και ο ναός του Αγ. Νικολάου στα Κυριακοσέλλια Αποκόρωνα.

ΡΕΘΥΜΝΟ
1. Ξενάγηση στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου με αφετηρία τη Μεγάλη Πόρτα στις 18.00
2. Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. Η ξενάγηση θα είναι επαναλαμβανόμενη ανά μια ώρα, από τις 10.00 έως και τις 14.00. Χώρος Συνάντησης η είσοδος του μουσείου.
3. Την ημέρα αυτή θα είναι ανοικτά για το κοινό 10.00 – 14.00 και 18.00 – 21.00:
Α) Ο ναός της Αγίας Σοφίας, στη συμβολή των οδών Πάνου Κορωναίου και Σμύρνης, με την έκθεση «Εις το πυρ το εξώτερον…» Η φωτιά της Κόλασης στη θρησκευτική ζωγραφική της Κρήτης.
Β) Το Τζαμί του Καρά Μουσά Πασά, στη συμβολή των οδών Βίκτωρος Ουγκώ και Αρκαδίου, με την έκθεση «Το Ρέθυμνο στους Οθωμανικούς χρόνους» .

ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Η Εφορεία σε συνεργασία με την MONUMENTA, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Φθιώτιδας, τον Δήμο Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΔΑΦΝΟΥΣ», προγραμματίζει τη διοργάνωση των παρακάτω εκδηλώσεων:

Κυριακή 26 Μαΐου 2013
• Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής των παιδιών του Γυμνασίου του Αγίου Κωνσταντίνου με θέμα «Τα παιδιά και οι νέοι σχεδιάζουν την αφίσα της Παγκόσμιας Ημέρας Μνημείων».
• Ημερίδα με θέμα «Ασκληπιείο Δαφνούντος. Οι πολίτες συμμετέχουν στην προστασία των
μνημείων»
• Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου Δαφνούντος στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Δευτέρα 27 Μαΐου 2013
• Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος «Τα μνημεία είναι γύρω μας» για παιδιά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας
Χώρος διεξαγωγής των εκδηλώσεων: Δημαρχείο Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου στα Καμένα Βούρλα, Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου, αρχαιολογικός χώρος Ασκληπιείου Δαφνούντος στον Άγιο Κωνσταντίνου.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Η  Εφορεία Αρχαιοπωλείων & Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών πραγματοποιεί, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μνημείων επικοινωνιακή δράση παιδευτικού χαρακτήρα τόσο για σχολικές ομάδες μετά συνοδών, όσο και για το ευρύτερο κοινό, υπό τον τίτλο: «FAUNA: αγγίζοντας αυθεντικά ζωομορφικά ειδώλια κλασικής αρχαιότητος, καταθέτω τα συναισθήματά μου».
Η εν λόγω πρωτοποριακή δράση, που έχει να κάνει με το άγγιγμα πρωτότυπων ζωομορφικών ειδωλίων, τη γραπτή κατάθεση στιγμιαίων συναισθημάτων και παράλληλα την ενημέρωση επί θεμάτων ειδωλοπλαστικής, πραγματοποιείται χάρη στην ευγενική παραχώρηση αυθεντικών ζωομορφικών ειδωλίων από νόμιμους ιδιώτες κατόχους και λαμβάνει χώρα στο φορτισμένο με παρελθούσες κινηματογραφικές μνήμες αύλειο χώρο της Εφορείας (είσοδος από Διοσκούρων 6, Πλάκα) κατά τις ημέρες: Πέμπτη – Παρασκευή 18 -19 Απριλίου και ώρες: 09:30 π.μ. – 14:30 μ.μ.
Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον τίτλο « Αγγίζω αντικείμενα της καθημερινής ζωής, προσεγγίζω το βυζαντινό παρελθόν…».
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ Τάξης του 74ου Δημοτικού Σχολείου, θα λάβει χώρα στον αύλειο χώρο της Εφορείας (Διοσκούρων 6, Πλάκα, αρ. τηλ. 210 3219860, 210 3210143) τη Δευτέρα 22 Απριλίου, στις 11.00 π.μ.

3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (Αγρίνιο)

Standard

Image

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας είναι μια εκπαιδευτική εκδήλωση που παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν τα ψηφιακά έργα που αναπτύσσουν στο σχολείο τους.

Δίνει επιπλέον τη δυνατότητα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και επισκέπτες να λάβουν μέρος σε πρωτότυπες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με αντικείμενο την Πληροφορική και την Ψηφιακή Τεχνολογία γενικότερα. Το 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα διεξαχθεί παράλληλα σε 8 πόλεις της Ελλάδας (Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Λάρισα, Μυτιλήνη, Ρόδο και Χανιά) την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Απριλίου 2013

Ειδικότερα για το Αγρίνιο στο χώρο του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου (2ο χλμ. Ε.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου). Οι ώρες διεξαγωγής θα είναι: Παρασκευή 16:00 – 21:00 και Σάββατο 09:00 – 15:00 Πληροφορίες στην διεύθυνση: http://digifest-ait.blogspot.gr 

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει:

  • Έκθεση και παρουσίαση έργων ψηφιακής δημιουργίας από ομάδες μαθητών σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
  • Εργαστήριο Δημιουργία Κινούμενου Σχεδίου – Animation με κούκλες για μαθητές Δημοτικού και για Εκπαιδευτικούς.
  • Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Γυμνασίου.
  • Εργαστήριο Έξυπνων Αιθουσών & Διαδραστικής Μάθησης για μαθητές Λυκείου – ΕΠΑΛ.
  • Προηγμένες ρομποτικές εφαρμογές με τα Lego Mindstorms NXT για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου.

Το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 από τις 10:30-12:10 θα πραγματοποιηθεί τηλε-συνεδρία μέσω Διαδικτύου με οπτικοακουστική σύνδεση των 8 πόλεων που συμμετέχουν και κοινή παρουσίαση ενός έργου κάθε πόλης από μαθητές. Στο Φεστιβάλ του Αγρινίου συμμετέχουν σχολεία με 42 εργασίες από τις περιφερειακές ενότητες Αιτωλ/νίας, Αχαΐας και Άρτας. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.Παι.Θ.Π.Α), Αρ. Απόφ. 5109/Γ7/15-01-2013 και με την Υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.Κα.Π).

Το Φεστιβάλ στην πόλη του Αγρινίου είναι υπό την Αιγίδα του Δήμου Αγρινίου και αρωγούς το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Μεσολογγίου, την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και την Δ/νση Πρωτοβάθμιας και τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. Το Φεστιβάλ θα μεταδοθεί και ζωντανά από το Διαδίκτυο δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και από απόσταση. Ευελπιστούμε ότι θα αναδείξει το έργο και την καινοτομία που παράγεται μέσα στα σχολεία ανοίγοντας τα προς την κοινωνία. Θα δώσει μια νότα χαράς και δημιουργικότητας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς – επισκέπτες αλλά και μήνυμα ελπίδας στην κοινωνία μας γενικότερα.

Πληροφορίες για το Φεστιβάλ Πανελλαδικά: http://www.digifest.info/

Τα Μαθηματικά υδρεύουν τη Σάμο

Standard

Η ταινία των Θ.Π Τάσιου, Ν. Μήκα και Γ. Πολύζου παρουσιάζει ένα τεχνικό έργο του 6ου αιώνα π.Χ., το Ευπαλίνειο όρυγμα, μια σήραγγα υδραγωγείου μήκους 1000 μ. και διατομής περίπου 2,00 x 2,00 μ, η οποία διανοίχθηκε από τα δύο άκρα της συγχρόνως.

Image

Η συνάντηση των δύο τμημάτων κάτω από την κορυφή του βουνού έγινε με αρκετή ακρίβεια, παρά το γεγονός ότι οι γεωλογικές συνθήκες ανάγκασαν τον Mηχανικό Ευπαλίνο να εκτραπεί πολλές φορές από την ευθυγραμμία. Το θετικό αυτό αποτέλεσμα οφείλεται στην γνώση της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ. Το Υδραγωγείο συνέχισε την λειτουργία του για περίπου 1000 χρόνια.

ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Standard

Σας ενημερώνουμε για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ειδική Αγωγή» του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων 22.04.2013.
Διαβάστε την προκήρυξη http://www.se-ie.ecd.uoa.gr/prokiriksi%20ea.pdf

Η αρχή του σύμπαντος για αρχάριους

Βίντεο

http://home.web.cern.ch/about/updates/2013/04/beginning-universe-beginners

big bang

Η αρχή του σύμπαντος, για αρχάριους είναι μια από τις συνεργασίες μεταξύ CERN και TED Ed που παρουσιάζει τον προβληματισμό για την προέλευση του σύμπαντος, την σκοτεινή ύλη, την αντιύλη, μεγάλα στοιχεία και το μποζόνιο Higgs. Συντονιστείτε και παρακολουθήστε!

Εκδήλωση Φυσικών Επιστημών

Standard

http://blogs.sch.gr/2gel2013newspaper/2013/04/05/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%BD/