Daily Archives: 9 Απριλίου, 2014

Aside

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
« Η ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο θέμα της ειδικής αγωγής: Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος. Η περίπτωση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης »

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Mια από τις πιο μεγάλες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς ακόμη και για τους πιο έμπειρους είναι η εκπαίδευση μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Η επικρατούσα τάση της Ειδικής Αγωγής στον διεθνή χώρο είναι σήμερα η σχολική ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με Αυτισμό (ASD).
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή επιβάλλει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών αφού θα πρέπει να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν με ευχέρεια υπολογιστές, διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα λογισμικού, τηλεδιάσκεψη, e- learning, κ.α τόσο για την εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό, όσο και για την δική τους συνεχή επιμόρφωση και ανατροφοδότηση. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην ανάδειξη νέων αναγκών επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται ο πλέον κατάλληλος τρόπος συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που εργάζονται με παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές αφού ο συγκεκριμένος τομέας της ειδικής αγωγής χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα και την πληθώρα των στρατηγικών εκπαίδευσης. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα (κυρίως του εξωτερικού) που έχουν κεντρικό ρόλο στην παροχή εκπαίδευσης δεν μπορούσαν να μείνουν αμέτοχα στο υπό διαμόρφωση περιβάλλον και ξεκίνησαν να σχεδιάζουν και να διαθέτουν προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση στην ειδική αγωγή και ειδικά στον Αυτισμό, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να μελετηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα μετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή. Καταγράφηκαν τόσο οι προσδοκίες και οι προτιμήσεις τους από τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή, όσο και η στάση τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Τέλος, μελετήθηκε εκτενέστερα η διέξοδος που προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο θέμα της διαρκούς και άμεσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που εργάζονται με άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές.
Με βάση τα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μάθησης ενηλίκων, προτείνεται ένα εναλλακτικό μοντέλο κατάρτισης παιδαγωγών το οποίο στηρίζεται στην συστηματική υποστήριξη τους διαμέσου ενός διαχρονικού σχεδίου. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την στοχευμένη επιμόρφωση που ανταποκρίνεται στις διαπιστωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών που εργάζονται και με μαθητές που εμφανίζουν αυτιστικές διαταραχές. Επιπλέον τονίζεται η σημασία της στροφής της επιμόρφωσης στην ίδια την σχολική μονάδα και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με την συμβολή των νέων τεχνολογιών. Το συγκεκριμένο σχέδιο δίνει έμφαση στην σύνδεση της διαρκούς επιμόρφωσης με την βασική κατάρτιση μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Όλες οι απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν υλοποιούνται μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εφαρμόζοντας οποιαδήποτε μορφή της μονομερώς ή συνδυαστικά.

Λέξεις-κλειδιά: Ειδική Αγωγή, Αυτισμός, Ηλεκτρονική μάθηση, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εναλλακτικά προγράμματα, νέες τεχνολογίες.

ABSTRACT
One of the most structural changes that are being conduced during the last years in the educational field is the integration of Special Education with the public school. The trend of special education in the international arena is now the school integration of students with disabilities including students with autism (ASD). The introduction of new technologies in special education requires teacher training because they have to be able to easily use computers, interactive educational software programs, video conferencing, e-learning, etc. for the education of persons with autism and for their continuous training and feedback. This has resulted in the emergence of new training needs for teachers.
Distance education is considered the most appropriate way of continuing education and training for teachers working with children with pervasive developmental disorder as this specific field of special education is characterized by the complexity and variety of education strategies. The universities (mostly foreign) which have a central role in providing education could not remain uninvolved in shaping the environment and began to plan and hold training programs distance in special education and autism in particular, at both undergraduate and graduate level.
In this study was to examine the opinions of primary school teachers participating in training programs in special education. Recorded both expectations and preferences, their educational training programs in special education and their attitude towards new technologies. Finally, we studied more extensively outlet offering distance education in the subject of constant and direct training of teachers working with people with developmental disabilities.
Based on the findings of this study and taking into account the principles of distance education and adult learning, proposed an alternative model of training teachers, which is based on the systematic support through a timeless design. This plan includes training targeted to meet the identified needs of teachers working with students who have autistic disorders. Further accentuated the importance of the shift of training in the same school and during teaching with the contribution of new technologies. This project focuses on online continuing education in basic training through multidisciplinary collaboration of teachers both nationally and internationally. All of the above requirements are implemented through distance education by applying any form of unilaterally or in combination.

Keywords: Special Education, Autism, e-learning, open and distance education, teacher training, alternative programs, new technologies.

Ευχαριστίες
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τους επιβλέποντες Συμβούλους-Καθηγητές, τον κ. Χαράλαμπο Μουζάκη και τον κ.Παναγιώτη Αναστασιάδη , για την πολύτιμη καθοδήγηση και εποικοδομητική κριτική τους σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας. Απέδειξαν τη σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει ο εκπαιδευτής στην ενθάρρυνση και υποστήριξη ενός ενήλικα εκπαιδευόμενου. Επίσης μου προσέφεραν πολύτιμες συμβουλές τόσο για τη θεωρητική θεμελίωση αυτής της εργασίας, όσο και στην προσπάθεια οργάνωσης της έρευνας και σύνταξης του ερωτηματολογίου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους από τα Διδασκαλεία όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα για τη βοήθεια τους στη συμπλήρωση και συγκέντρωση των ερωτηματολογίων.

Βρέντζου Σταματίνα