ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

Standard

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα γίνουν δεκτοί μέχρι είκοσι πέντε (25) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη». 

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα (τηλ. 210 7275506 & 210-7275504) (Καθημερινά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 14:00 – 17:00), στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr  και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, sefthim@phs.uoa.gr

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 έως Παρασκευή 17 Μαΐου 2013.

 

 

 


ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014

 

Το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη» πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης και τη συνεργασία των Τμημάτων «Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας», «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», «Νοσηλευτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Γνωσιακή Επιστήμη είναι η σύγχρονη, εμπειρικά βασιζόμενη προσπάθεια, να απαντηθούν τα καίρια επιστημολογικά ερωτήματα που αφορούν τη φύση, την ανάπτυξη και τη χρήση της γνώσης. Η Γνωσιακή Επιστήμη απαιτεί τη συνδρομή διαφορετικών επιστημών όπως η φιλοσοφία, η γνωστική ψυχολογία, η πληροφορική, η γλωσσολογία και οι νευροεπιστήμες. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διερεύνηση και προσομοίωση των μηχανισμών που υποστηρίζουν τις διαδικασίες της μάθησης. Η συνεργασία ανάμεσα στην πληροφορική, τις νευροεπιστήμες και τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

Με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη» επιδιώκεται:

  1. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στις βιολογικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και την πληροφορική
  2. Η ανάπτυξη της συστηματικής, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα που αφορούν την ανθρώπινη νόηση και μάθηση
  3. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού  στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου χώρου

Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 το Π.Μ.Σ. «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης δύο κατευθύνσεων:

(α) Βασική Γνωσιακή Επιστήμη και

(β) Εφαρμογές της Γνωσιακής Επιστήμης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr  

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα γίνουν δεκτοί μέχρι είκοσι πέντε (25) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη». 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής:

α) Φιλοσοφικής Σχολής, β) Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, γ) Θετικών Επιστημών, δ) Ιατρικής Σχολής, ε) Παιδαγωγικών Σχολών, στ) Ψυχολογίας, ζ) Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η) Πληροφορικής και Υπολογιστών των Α.Ε.Ι. και Πολυτεχνικών Σχολών στ) Νοσηλευτικής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. της χώρας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Υποψήφιοι δύνανται να είναι και φοιτητές των παραπάνω Τμημάτων οι οποίοι θα καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2013.

 

Η παρακολούθηση του Προγράμματος συνεπάγεται την καταβολή διδάκτρων ύψους 1200 Ευρώ κατ’ έτος, για δύο έτη.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1)      Αίτηση (έντυπη από τη Γραμματεία ή στην ιστοσελίδα http://www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr   

2)      Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος στην ιστοσελίδα http://www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr   

3)      Πτυχίο, Αναλυτική Βαθμολογία και άλλοι Τίτλοι Σπουδών, (επικυρωμένα ή αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ)

4)      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  

5)      Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας (αν υπάρχει)

6)      Συστατικές επιστολές τρεις (3)

7)      Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας

8)      Σύντομη αιτιολόγηση στην οποία εξηγούν γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. και σε τι αποσκοπούν από τη φοίτησή τους σε αυτό.

 

Υποβολή Δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια, τις εργάσιμες ημέρες από την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 έως και την Παρασκευή 17 Μαϊου 2013, ώρες 12:00-16:00 ή μπορεί να σταλούν με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών στη Γραμματεία του ΠΜΣ:

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης,

Υπόψη κας Ευθυμίου Ώρες 12:00 – 16:00 (τηλ. 210 7275506 & 210-7275504).

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα (τηλ. 210 7275506 & 210-7275504) (Καθημερινά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 12:00 – 16:00), στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr  και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, sefthim@phs.uoa.gr

Επιλογή Υποψηφίων

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη» συνεκτιμούνται, τα εξής κυρίως κριτήρια:

–         Βαθμός πτυχίου

–         Διπλωματική εργασία, όταν προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

–         Βαθμοί σε προπτυχιακά μαθήματα σύμφωνα με τον τομέα εξειδίκευσης που              καθορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

–         Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα σε αντικείμενο συγγενές με το Π.Μ.Σ.

–         Συστατικές επιστολές

–         Άλλοι Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

–         Επαρκής γνώση Αγγλικής Γλώσσας

–         Βαθμολογία σε γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:

α) Εισαγωγή στην Ψυχολογία – Γνωστική Ψυχολογία

β) Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες

γ) Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής

δ) Αγγλική Γλώσσα

–         Συνέντευξη (των υποψηφίων που συμμετείχαν επιτυχώς στις εισαγωγικές εξετάσεις των τεσσάρων μαθημάτων)

 

Οι γραπτές εξετάσεις στα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Μαΐου 2013. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας των υποψηφιοτήτων.

Οι συνεντεύξεις των επιτυχόντων υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013. Το πρόγραμμα των  συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. Εισαγωγή στην Ψυχολογία – Γνωσιακή Ψυχολογία:

Ορισμοί και μέθοδοι έρευνας της ψυχολογίας, βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς, ψυχολογία της ανάπτυξης και γνωστική ψυχολογία.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Στ. Βοσνιάδου, «Εισαγωγή στην Ψυχολογία», τόμος Α’, Εκδόσεις Gutenberg

ΙΙ. Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες:

Τι είναι Νευροεπιστήμη: Κύτταρα του νευρικού συστήματος και τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Τι είναι η σύναψη και τι οι νευροδιαβιβαστές; Βασικές εγκεφαλικές περιοχές και η λειτουργία τους. Μέθοδοι μελέτης του νευρικού συστήματος.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 «Βιολογική Ψυχολογία», Kalat, Εκδόσεις ΙΩΝ, τόμος Α’, κεφάλαια 1,2,3,και 4.

ΙΙΙ. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής:

Εξεταστέα ύλη

Ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων, ψηφιοποίηση   (τί είναι, πώς γίνεται, σε τι χρησιμεύει).

Λογικές πράξεις Boole (ποιές είναι, πώς ορίζονται) και αντίστοιχες λογικές πύλες (ηλεκτρονικά σύμβολα).

Αναπαράσταση Boole με λογικές πύλες. Πίνακας αλήθειας λογικής σχέσης.

Αλγόριθμοι. Μεταβλητές εισόδου αλγόριθμου. Εφαρμογή (εκτέλεση) αλγόριθμου. 

Υποαλγόριθμοι.

Δομές επανάληψης «όσο», «μέχρι». Η έννοια της αναδρομής.

Οι δομές: στοίβα, λίστα, ουρά. Ο ρόλος της στοίβας στην αναδρομή.

Λειτουργικά συστήματα, γλώσσες προγραμματισμού, προγράμματα, ψευδογλώσσες (τί είναι).

Θα ζητηθεί και επίλυση απλού προβλήματος, με κατασκευή αντίστοιχου αλγόριθμου (σε ψευδογλώσσα ή γλώσσα προγραμματισμού, της επιλογής του σπουδαστή).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

B. A. Forouzan: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών. (Μετάφραση στα Ελληνικά) Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

ΙV. Αγγλική Γλώσσα

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στην κατανόηση κειμένων στην αγγλική γλώσσα, πάνω σε θέματα γνωσιακής επιστήμης.

 

 

 

2 responses »

  1. Οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ της γνωσιακής επιστήμης διατηρούν ένα blog, όπου μπορείτε να βρείτε εισαγωγικά άρθρα για το τι ακριβώς είναι η γνωσιακή επιστήμη, ποιοι είναι οι κλάδοι της και παραπομπές σχετικών ντοκιμαντέρ

    Περισσότερα εδώ: http://cognitivemsc.blogspot.gr/

    Ευχαριστούμε για την δημοσίευση!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s